Projekt

OPZ_barevne

Název projektu:  Školka Most – Marš. Rybalka

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce


Harmonogram projektu: zahájení projektu 1.7.2020, ukončení projektu 30.6.2022

 

Kapacita zařízení: 24

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění

 

.